Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 19. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesni ured Vela Luka

 • naziv: Mjesni ured Vela Luka
 • vrsta entiteta: pravna osoba
 • razdoblje: 1962-1993 (1993-1998)
 • količina gradiva: 10 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više nije aktivan
 • povijest: Zakonom o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj 1962., Općina Vela Luka je ukinuta te je ušla u sastav Općine Korčula. Iste godine je Općinska skupština posebnom odlukom osnovala Mjesni ured Vela Luka kao područni općinski organ „sa zadatkom da se građanima u Općini omogući vršenje najvećeg dijela poslova neposredno u mjestima rada i stanovanja“ (čl. 200 Statuta Općine Korčula, 1964.). Uz prijašnji djelokrug (vođenje matičnih poslova, izdavanje stočnih uvjerenja, organizacija evidencije vojnih obveznika, organizacija prijavne i odjavne službe, primanje podnesaka građana upućenih općinskim organima) na mjesne urede su novim Zakonom od 1962. preneseni i poslovi ovjere potpisa, popunjavanje prijava za izdavanje osobnih legitimacija, izdavanje uvjerenja socijalno ugroženima, vođenje evidencije o stambenim zgradama, donošenje rješenja o visini stanarine, izdavanje i popuna raznih obrazaca... Mjesni ured Vela Luka je djelovao u sklopu organa uprave Općine Korčula sa zadacima primanja prijava i vršenja upisa u matične knjige te ostalih poslova matičarske službe, vođenja biračkih spiskova, knjiga državljanstva, vršenja ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa, obavljanja dostavne službe, vršenja naplate poreza, izdavanja uvjerenja prema službenim evidencijama i ostalih poslova kako odredi Općinska skupština (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iz 1964.).  Prema Odluci o organizaciji općinske uprave iz 1968. Općina Korčula ima jedinstveni organ – Sekretarijat općinske uprave (od 1969. naziva se Sekretarijat za poslove uprave) s odsjecima, upravama, službama i referadama. Mjesnim uredima kao područnim organima općinske uprave (Orebić, Smokvica, Blato i Vela Luka), nadređen je sekretar Sekretarijata.
  Odlukom o općinskoj upravi iz 1971. određeni su općinski organi uprave – Sekretarijat za poslove uprave, Uprava za katastar i geodetske poslove, Uprava prihoda, Stanica javne sigurnosti te Komisija za naknadu poljske štete. Odlukom o organizaciji, načinu rada i poslovima koje obavljaju mjesni uredi iz iste godine mjesni uredi su obavljali poslove iz oblasti opće uprave (vođenje djelovodnika, biračkih spiskova, ovjeravanje, izdavanje uvjerenja, vršenje administrativno-tehničkih poslova za zborove birača, obavljanje poslova prijemne kancelarije i dostavne službe za Općinsku skupštinu), iz oblasti unutrašnjih poslova (vođenje matičnih knjiga, knjiga državljanstva, primanje i kompletiranje zahtjeva za izdavanje pasoša, osobnih karti, zahtjeva za promjenu osobnog imena, za dozvola nabavke eksploziva i oružja, sastavljanje smrtovnica, primanje prijava prebivališta i boravišta...), iz oblasti socijalne zaštite (prikupljanje podataka o invalidsko-boračkoj zaštiti, primanje i kompletiranje zahtjeva za stjecanje statusa ratnog vojnog invalida, za priznanje prava na opći invalidski dodatak, za priznanje prava učesnika NOR-a, za isplatu pogrebnih troškova rv invalidima, za doznaku nabave ortopedskih pomagala, za stjecanje prava na stalnu socijalnu pomoć, u predmetima usvojenja, sastavljanje popisa osoba koji podliježu cijepljenju protiv zaraznih bolesti, saslušanje stranaka u invalidskim predmetima, podnašanje prijedloga za postavljanje staratelja), iz oblasti komunalnih poslova, urbanizma i građevinarstva (donošenje rješenja uže lokacije, odobrenja za gradnju, rješenja o komunalnim doprinosima...), iz oblasti poljoprivrede i robnog prometa (izdavanje ribolovnih dozvola za privredni i sportski ribolov, vođenje ribarskog registra, izdavanje rješenja za izdavanje soba turistima), iz oblasti zanatstva (donašanje rješenja o obavljanju zanatske djelatnosti), iz oblasti rada i radnih odnosa (izdavanje radnih knjižica), iz oblasti narodne obrane i ostalog. Ovo je bilo razdoblje najširih kompetencija Mjesnog ureda Vela Luka, kasnije će se one sužavati, kao i značenje samog Mjesnog ureda, a time i broj zaposlenih u njemu.
  Prema Odluci o osnivanju Savjeta Radne zajednice organa općinske uprave iz 1972. izborne jedinice za izbor članova Savjeta jesu Sekretarijat za poslove uprave, Uprava prihoda, Uprava za katastar i geodetske poslove, Mjesni ured Blato i Vela Luka. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  iz 1974. u organima uprave odsjeci, službe i mjesni uredi su definirani kao unutrašnje organizacijske jedinice čijim radom koordinira sekretar Sekretarijata za poslove uprave. Odlukom o osnovama organizacije općinskog Sekretarijata za unutrašnje poslove općine Korčula iz 1978. ukinuta je Stanica javne sigurnosti, pa su organi općinske uprave postala dva sekretarijata (prethodno spomenuti i sekretarijat općinske uprave; Odluka o organima Općine Korčula, 1978.). U sklopu Sekretarijata općinske uprave posebno se organizirao odsjek za upravnu oblast narodne obrane, uprava prihoda, katastra i geodetskih poslova.
  Djelokrug mjesnih ureda, nad čijim radom nadzire sekretar Sekretarijata općinske uprave, je prema novoj odluci ograničen na vođenje matičnih poslova, prijavno-odjavnu službu, evidenciju vojnih obveznika, ovjeravanje, izdavanje uvjerenja, primanje podnesaka i davanje uputa, vršenje dostavne službe (Službeni glasnik Općine Korčula - SG, br. 10/1978).
  Izmjenama iz 1980. (SG, br. 7/1980) utemeljio se i Sekretarijat za financije. U sklopu tri sekretarijata organiziran je rad komiteta. Izmjenama iz 1982. (SG, br. 5/1982) ukida se novoformirani Sekretarijat za financije, a organi javne uprave ostaju Sekretarijat za upravno-pravne i opće poslove, Sekretarijat za unutrašnje poslove, Uprava društvenih prihoda te Komitet za društvene djelatnosti i Komitet za privredu. Sekretarijat za upravno-pravne i opće poslove podijeljen je na Odsjek za narodnu obranu, Upravu za katastar i geodetske poslove, Odsjek za inspekcijske poslove, Odsjek za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, te zaštitu čovjekove okoline i Odsjek za upravno-pravne i opće poslove (Pravilnik iz 1981.). Prema novoj organizaciji mjesni uredi djeluju u sklopu Odjela za imovinsko-pravne i opće poslove i to sa zadacima koji su uglavnom ostali jednaki kao i prije. I dalje se vrši matičarska služba, poslovi prijamne kancelarije za sve organe općinske uprave, ovjere, pružanje stručne pomoći građanima, dok je novina vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja za obavljanje privrednih djelatnosti (npr. ribarstvo), pružanje usluga u domaćinstvu.
  Izmjenama iz 1986. (SG, br. 4/86) orgnima općinske uprave je pridodan i Sekretarijat za narodnu odbranu, a Izmjenama iz 1990. (SG, br. 7/90) ovaj se novoimenovani sekretarijat gasi kao i Komiteti za privredu i društvene djelatnosti , a njihove poslove preuzima Sekretarijat za upravno-pravne i opće poslove. Prema Pravilniku odsjeci postaju odjeli, a u sastavu spomenutog Sekretarijata nadodat će se i Odjel za privredu, plan i analizu, te Odjel za društvene djelatnosti.
  Zbog odgovornog, savjesnog i ažurnog obavljanja zadataka zaposlenih referanata, Mjesni ured Vela Luka je čitavo vrijeme svojeg djelovanja istican kao primjer ostalim uredima na području Općine.
  U novom društveno-političkom okviru, uspostavom Županije Dubrovačko-neretvanske 1993., Mjesni uredi prelaze u njen upravni okvir. Najprije i dalje u sklopu Sekretarijata za upravno-pravne i opće poslove u Korčuli, a potom u sklopu županijskih ureda. Mjesni ured Vela Luka se gasi i oformljuje se Matični ured Vela Luka s voditeljem i referentom u sklopu Ureda za opću upravu Županije Dubrovačko-neretvanske.
 • sjedište: Vela Luka
 • djelatnost: Sjedište Mjesnog ureda je bilo u Veloj Luci, a teritorijalno je obuhvaćao područje Mjesne zajednice Vela Luka. Ured je bio u nadležnosti Skupštine općine Korčula, kao njegov područni organ.
 • unutarnji ustroj: Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iz 1964. za Mjesni ured Vela Luka predviđena su mjesta šefa ureda (opći poslovi), matičara (birački spiskovi i prijavno-odjavna služba), administrativno-tehnički poslovi, referent za prihode i pomoćni službenik. Svi oni, kao i ostali zaposlenici, bili su prema Odluci o samoupravljanju 1965. udruženi u Radnoj zajednici. Uz zbor radnih ljudi postoji i Savjet radne zajednice. Ova tijela odlučuju o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, godišnjem programu rada, kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava i drugim pitanjima iz radnog odnosa. U prvim godinama djelovanja Mjesnog ureda radila je i služba pravne pomoći, a ured je bio podijeljen na referade: matičarska služba (poslovi vođenja matičnih knjiga, biračkih popisa, izdavanja izvoda, uvjerenja o boravištu i prebivalištu, vođenje prijavno-odjavne službe), referada za društvene službe i zamjenik suca za prekršaje (poslovi saslušanja svjedoka u utvrđivanju mirovinskog staža, izdavanja radnih knjižica, socijalnog i zdravstvenog osiguranja, naukovanja učenika, invalidnine), referada za građevinarstvo, komunalne poslove i opća uprava (izrada rješenja užih lokacija, priprema dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola, prikupljanje podataka o ulovu ribe, veterinarskoj pomoći, vođenje djelovodnika, arhiviranje, ovjeravanje rukopisa i prijepisa, predmeti narodne odbrane), referada za naplatu prihoda (naplata poreza, statistika klanja stoke) i dostavna služba. Izmjenama u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji iz 1971. u Mjesnom uredu i dalje su predviđena 4 položaja – samostalni upravni referent – šef ureda, upravni referent, upravni referent – matičar i voditelj općih poslova. Iako su Pravilnikom o sistematizaciji 1981. predviđena tri radna mjesta (ukinut voditelj općih poslova) – šef ureda, matičar i upravni referent, u stvarnosti djeluju samo dva službenika. Sredinom 1978. mjesto šefa ureda ostaje upražnjeno (Stjepan Zlokić je 1978. imenovan predsjednikom Skupštine Općine Korčula) i tek će se popuniti 1983., no to će ujedno dovesti i do smanjenja radnih mjesta. Naime, novim Pravilnikom o sistematizaciji (1990.) za ovaj ured predviđena su samo dva radna mjesta – viši upravni referent i upravni referent-matičar.
 • povijest fonda:  Mjesni ured je preseljenjem u novoizgrađenu zgradu Općine Vela Luka početkom osamdesetih prenio dio gradiva, dok je veći dio ostao u Arhivi u Zadružnom domu. Nakon ukidanja Mjesnog ureda i oformljenja Matičnog ureda Vela Luka dokumentaciju preuzima novi ured na I. katu zgrade. 2007. i 2008. godine Arhiv Vela Luka preuzima od Matičnog ureda veće količine gradiva (do 1998.) izuzev one trajne vrijednosti koja se odnosi na matične poslove. Cijelo vrijeme djelovanja Mjesnog ureda pismohrana je djelovala na principima klasnih oznaka, tj. klasificiranja.
 • sadržaj fonda: Najveći dio fonda čine ovjerene izjave, punomoći i preslike (darovnice, diobene nagodbe, kupoprodajni ugovori, svjedodžbe) od 1974. do 1997. Izdvajaju se i građevinske dozvole od 1964. do 1975. U segmentu poljoprivrede čuvaju se registri proizvođača vina, ribara. Povijesno zanimljivi su izvještaji o ulovu ribe od 1963. do 1998., ali i saslušanja u svrhu utvrđivanja radnog staža (1963-1973) koja oslikavaju živu gospodarsku aktivnost od početka 20. st. Fond manjim dijelom sadrži i dokumentaciju o ostalim segmentima javnog, gospodarskog i kulturnog života mjesta, o izborima i biračkim popisima, popisima stanovništva itd. Fond ne sadrži matičnu dokumentaciju koju je osnivanjem preuzeo Matični ured.
 • plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije - 1. Pomoćne uredske knjige, 2. Normativni akti, 3. Zapisnici organa uprave, 4. Izvještajno-planska dokumentacija, 5. Predmetni spisi.
 • dostupnost: Gradivo je dostupno javnosti
 • jezici / pisma: hrvatski / latinica
 • obavijesna / registraturna pomagala: Sumarni inventar / Djelovodnici, abecedni registri
 • dopunski izvori: Općina Korčula (SAC Korčula-Lastovo), Mjesna zajednica Vela Luka (AVL)
Datum unosa u bazu:
Datum zadnje izmjene: 20.10.2010
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019