Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesni odbor Vela Luka

 • naziv stvaratelja: Mjesni odbor Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1962-1963 
 • količina gradiva: 0,02 d/m
 • upravna povijest: Već je Zakon o narodnim odborima općina iz 1952. (br. 35 /52) predvidio mogućnost formiranja seoskih odbora (čl. 126 – 130) radi uspješnog izvršavanja pojedinih poslova iz nadležnosti Narodnog odbora općina, radi olakšanja građanima u ostvarivanju njihovih prava, kao i radi vršenja poslova koji su od isključivog interesa za stanovništvo pojedinog mjesta, a o kojima ne rješava Zbor birača. U skladu s ovim zakonskom propisom, a u cilju da se ne prekine kontinuitet rada na području ukinutih općina, Narodni odbor općine Korčula je 15.11.1962. donio Zaključak o osnivanju Mjesnih odbora za područje ukinutih općina Blata i Vele Luke (br. 4401/62). Konstituirajuća sjednica Mjesnog odbora Vela Luka je održana 23.11.1962. na poziv predsjednika NO općine Korčula, te je za predsjednika izabran Franjo Šeparović. Krajem prosinca (29.12.) 1962. Narodni odbor općine Korčula donosi i Odluku o osnivanju Mjesnih odbora za područje Blata i Velaluke (br. 5320/62), čiji se sadržaj preklopio s prethodno donesenim Zaključkom, a primjenjivala se retrogradno (od 1.11.1962.). Narodni odbor općine Korčula je imao pravo nadzora nad cjelokupnim radom Mjesnog odbora, te je mogao poništiti svaki njegov akt. Pravo nadzora nad djelovanjem Mjesnog odbora su imali i Zborovi birača. Mjesni odbor nije imao svojstvo pravne osobe. Početkom srpnja 1963. je konstituiran novi saziv Mjesnog odbora s predsjednikom Tonkom Miroševićem na čelu. No, već par dan poslije (5.7.1963.) Općinska skupština Korčula donosi Odluku o osnivanju i radu mjesnih zajednica u općini Korčula. Mjesni odbor više nije zasjedao, te je shodno odluci Općinske skupštine početkom listopada 1963. sazvao Zbor birača. Zaključkom Zbora birača I. i II. izborne jedinice 3.10.1963. konstituirana je Mjesna zajednica Vela Luka kao samoupravna zajednica građana za područje Vele Luke i Potirne. Dan poslije je izdan posljednji spis s potpisom predsjednika Mjesnog odbora, a djelovanje tog tijela je potpuno ugašeno sredinom listopada 1963. kada je uspostavljena kancelarija Mjesne zajednice Vela Luka.
 • nadležnost: Seoski odbori po zakonu iz 1952. (br. 35/52) nisu mogli imati službenike, niti donositi rješenja po ZUP-u. Uvođenjem komunalnog sistema 1955. njihova uloga se ne mijenja bitno. I nadalje svojom formom i ulogom ostaju nešto između lokalnog samoupravnog organa i neposredne demokracije. Mjesni odbor Vela Luka, koji je teritorijalno obuhvaćao naselja Velu Luku i Potirnu, je bilo tijelo privremenog karaktera. Po Zaključku o osnivanju Mjesnih odbora se odredilo kako će njegovu nadležnost odrediti Statut općine Korčula, a do tada im je dopušteno vršiti sve one poslove koji proističu iz zakonskih propisa. Svrha ovog tijela je "organiziranje naroda" na rješavanju komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i drugih općedruštvenih problema, koji su od neposrednog interesa za dotično mjesto, a koje općine ne može zahvatiti i rješavati s obzirom na njenu udaljenost (izlaganje s konstituirajuće sjednice 23.11.1962.). Mjesni odbori su definirani prema Općem zakonu o uređenju općina i kotara iz 1955. (NN, br. 35/52) kao politički organi "jer imaju pravo raspravljati pitanja koja su od neposrednog interesa za mjesto". Kao politički organ Mjesni odbor daje mišljenje, predlaže, inicira i potiče Narodni odbor općine. Definirani su i kao organi općinske samouprave "jer imaju pravo i dužnost da pomažu općinskim organima da organiziraju i izvršavaju poslove NO općine na svom području". Kao primjeri akta vršenja vlasti na području Mjesnog odbora su navedeni pripremanje Zbora birača, naplata poreza, protupožarne mjere, a kao primjer vršenja akata poslovanja: izgradnja komunalnih objekata, organiziranje komunalnih službi, rješavanje socijalnih problema... Mjesni odbori su i organi mjesne samouprave "jer vrše izvjesne poslove od neposrednog interesa za to područje, a koje NO općine Statutom ili odlukom prenese na Mjesni odbor". Kao primjeri takvih poslova su navedeni: razvitak komunalija i infrastrukture, provođenje urbanističkog plana... Na onim područjima gdje nisu formirane stambene zajednice, Mjesni odbori su ovlašteni vršiti poslove iz njihovog djelokruga. Samouprava se mogla mjeriti i prema materijalnoj bazi. Zaključak o osnivanju je predvidio kako će se financijska sredstva za rad Mjesnih odbora predvidjeti Statutom. No, Statut općine Korčula će se tek donijeti 1964., a Mjesni odbor će prestati s radom danom konstituiranja Mjesne zajednice 1963. Na I. konstituirajućoj sjednici navedena su dva moguća izvora financiranja - općinski budžet i mjesni samodoprinos. U stvarnosti, Mjesni odbor je malo i nimalo prakticirao svoje nadležnosti. Već se u procesu osnivanja Mjesnog odbora uvidjelo kako će se u praktičnom provođenju ovih zaključaka u život naići na poteškoće jer Mjesni odbori malo toga mogu samostalno odlučivati, nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju profesionalno rukovodstvo. Naime, u praksi su službenici Mjesnog ureda Vela Luka, kao područnog izvršnog organa općinske uprave Narodnog odbora u Korčuli, izvršavali zadatke i općine i mjesnog odbora. Stoga se već na konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora u studenom 1962. zaključilo kako bi se trebalo što prije prići procesu formiranja Mjesne zajednice, pravnog tijela s određenim upravnim aparatom kako bi se mjesna problematika mogla dijelom i samostalno rješavati. "Jer ono što nam danas u tom pogledu pružaju mjesni odbori, obzirom na razvitak ovog kraja, a posebno na društveno-ekonomske i političke uvjete i odnose i razvijen sistem samoupravljanja, nas ne može zadovoljiti. Zbog toga oni trebaju biti samo privremeno rješenje" (Materijali s konstituirajuće sjednice Mjesnog odbora, 23.11.1962.). Analizirajući zapisnike sjednica, Mjesni odbor je u praksi bio tek političko tijelo, koje je raspravljalo o radnim materijalima za sjednice Narodnog odbora općine Korčula i davalo svoje primjedbe i prijedloge.
 • organogram: Mjesni odbor je kolegijalno tijelo, kojeg su činili odbornici Narodnog odbora općine s njegovog područja. Zbor birača je mogao također neposredno izabrati manji dio odbornika. Na čelu Mjesnog odbora se nalazio predsjednik i njegov zamjenik. Zaključak o osnivanju Mjesnih odbora s početka studenog 1962. je omogućio Mjesnim odborima osnivanje stalnih i povremenih komisija "radi olakšanja rada i bolje efikasnosti". No, ta mogućnost nije iskorištena.
 • povijest fonda: Svi zapisi ovog stvaratelja su nastajali u kancelariji Mjesnog ureda Vela Luka gdje su po raspuštanju i pohranjeni. U dokumentaciji pod arhivskim znakovima Mjesnog ureda Vela Luka (AVL), a u razdoblju 1962.-1963. se nalaze i dopisi koje je stvarao i primao Mjesni odbor Vela Luka. Ti su malobrojni spisi zavođeni u urudžbeni zapisnik Mjesnog ureda. Mjesni odbor je kao posebno tijelo dakle koristio resurse Mjesnog ureda. To je i doslovno vidljivo jer predsjednik Mjesnog odbora prima stranke u prostorijama Mjesnog ureda, a ovjerava spise s pečatom Mjesnog ureda. Zapisnici sjednica Mjesnog odbora su bili pohranjeni zasebno.
 • sadržaj fonda: Gradivo fonda odražava prijelazni stadij u društveno-političkom trenutku poslije gubitka općinskog statusa, a pred oformljenje Mjesne zajednice. Fond čine malobrojni zapisnici sjednica, na kojima se raspravlja o radnim materijalima sjednica Narodnog odbora općine Korčula, političkom trenutku u kojem se našla Vela Luka i potrebama ostvarivanja stvarne samouprave na njenom području.
 • plan sređivanja: Zapisnici sjednica su poredani po kronološkom redu.
 • obavijesna pomagala: Sumarni inventar 
 • dopunski izvori: Mjesni ured Vela Luka (AVL), Narodni odbor općine Korčula (SAC KL)
Datum unosa u bazu: 20.05.2011
Datum zadnje izmjene: 20.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019