Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 23. kolovoza 2017.
 

Ured načelnice

Javna nabava

Izvadak iz Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Sprječavanje sukoba interesa
Članak 13.

(1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i
3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.
(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.
(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada je u odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa o sprječavanju sukoba interesa.
(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.
(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.
(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka.
(9) Na temelju izjava iz stavka 8. ovog članka, naručitelj je obvezan:
1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili s njime povezane osobe u odnosu iz stavka 1. ovoga članka ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis dužan je objaviti u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti,
2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu ovoga članka ili navesti da takvi subjekti ne postoje,
3. popis iz točke 1. ovoga stavka stalno ažurirati u skladu s promjenama.


Prema  stavku  9.  članka 13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)  Općina  Vela  Luka,  kao  javni naručitelj, obvezna je na svojim interenetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zbog sukoba interesa. 

Budući su predstavnici naručitelja dali izjave da oni, odnosno s njima povezane osobe (u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), nisu u sukobu interesa sa nekim gospodarskim subjektom, Općina Vela Luka može sklapati ugovore o javnoj nabavi sa svim gospodarskim subjektima. U svakom postupku javne nabave u dokumentaciji za nadmetanje se objavljuje popis gospodarskih subjekata, s kojima Općina Vela Luka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, ovisno o tome koje osobe su predstavnici naručitelja. Ako takvih gospodarskih subjekata nema, u dokumentaciji za nadmetanje se navodi da Općina Vela Luka može sklapati ugovore o javnoj nabavi sa svim gospodarskim subjektima.

 

Datum unosa u bazu: 21.12.2009
Datum zadnje izmjene: 05.06.2014
 

Iskop rova za polaganje NN kabela - dvorana Močni laz

Predmet nabave je:
Iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Elektronika do športske dvorane Močni laz

Predmetni poslovi obuhvaćaju:
- iskop rova u pojasu cesta D 118 i L 69016,
- zatrpavanje rova nakon polaganja kabela od strane Elektrojuga i
- vraćanje cesta u prvobitno stanje.

detaljnije »

Popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu

Predmet nabave je:
Uređenje - popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu

Predmetni poslovi obuhvaćaju:
- nabavu, prijevoz i ugradnju betonskih ploča na nedovršenoj šetnici rive na Badu
- nabavu, prijevoz i ugradnju kamenih ploča (bordure i rigol) na nedovršenoj šetnici rive na Badu

 

detaljnije »

Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu

 Predmet nabave je:
- Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu
Predmetni radovi obuhvaćaju: naknadne radove odnosno nabavu, prijevoz i ugradnju betonskih i
kamenih ploča na nedovršenoj rivi na Badu u Veloj Luci, a sve u skladu sa izmjenama u izvedbenom
projektu na uređenju kopnenog dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i Vele rive u Veloj
Luci, otok Korčula.

detaljnije »

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 (Zadružni dom)

 

Predmet nabave je:
-
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3K.O. Vela Luka (Zadružni dom)

Predmetni radovi obuhvaćaju izradu snimka postojećeg stanja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 K.O. Vela Luka (Zadružni dom).

detaljnije »

Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOČNOM LAZU u Veloj Luci

Predmet nabave je:

Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOČNOM LAZU u Veloj Luci, prema troškovniku.

 

detaljnije »

Dodatne usluge izrade IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELA LUKA (PPUO Vela Luka)

Predmetne usluge obuhvaćaju: Dodatne usluge izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka u skladu sa Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 7/10).

 

detaljnije »

Radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci

Predmet nabave su radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci

detaljnije »

Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica

Predmet nabave su: dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica.

Predmetne usluge obuhvaćaju:
Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica u skladu sa Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica ("Službeni glasnik Općine Vela Luka br.- 1/08) donesenoj je na 20. sjednici Općinskog vijeća Vela Luka dana 06.03.2008.g. i Zaključka Općinskog vijeća donesenog na 18. sjednici održanoj 13.12.2010. godine ("Službeni glasnik Općine Vela Luka br.- 16/10).

detaljnije »

NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

Predmet nabave je: Nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u  Ulici 69 na "Vrancu" u Veloj Luci

detaljnije »

DODATNA NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

 DODATNA NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g

Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g

detaljnije »

DODATNI RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE NA MOĆNOM LAZU

DODATNI RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE NA MOĆNOM LAZU

detaljnije »

Dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu

 Predmet nabave je: dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

detaljnije »

Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

 Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka do kraja 2012.g.

Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja Općine Vela Luka za razdoblje od 9 mjeseci (od 01.04.2012.g. do 31.12.2012.g.).

detaljnije »

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima Gradina i Zli stup

Predmet nabave obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima "Gradina" i "Zli stup".

detaljnije »

Rekonstrukcija javne rasvjete

Predmet nabave je: Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Vela Luka

detaljnije »

Električna energija za potrebe Općine u 2013.g.

 Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2013.g. do 31.12.2013.g.).

detaljnije »

Nabava oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zašitu okoliša

Predmet nabave obuvaća nabavu oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zaštitu okoliša.

detaljnije »

Električna energija za potrebe Općine u 2014.g.

Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja u razdoblju od 12 mjeseci (01.01.2014.g. do 31.12.2014.g.).

detaljnije »

Uređenje šetnica u Veloj Luci

Predmet nabave obuhvaća uređenje šetnica u Veloj Luci, prema radovima specificiranim u Troškovniku.
detaljnije »

Dodatni radovi na uređenju šetnica u Veloj Luci

Predmet nabave obuhvaća dodatne radove na uređenju šetnica u Veloj Luci, prema radovima specificiranim u Troškovniku za dodatne radove, iz Dokumentacije za nadmetanje.
detaljnije »

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
2. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Plan nabave za 2017.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u razdoblju 2009. - 2016.

3. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

2. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016.g.

2. Izmijenjeni Plan nabave za 2015.g.

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

2. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.g.

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.G.

Plan nabave za 2014.g.

3. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

2. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

1. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Izmijenjeni Plan nabave za 2012.g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Načelnik (Tonko Gugić)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Zamjenik načelnika (Zoran Manestar)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivši Načelnik (Boris Žuvela)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivša Zamjenica načelnika (Tatjana Vučetić)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Darko Franulović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Vojmira Barčot

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Vanjo Žuvela

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Barbara Mirošević

Izjava o postojanju sukoba interesa - Klaudio Volarević

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Marin Miletić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Cvijeto Ruso

 
 
naslovna
 

Javna nabava

© Općina Vela Luka 2002 - 2017