Službene stranice Općine Vela Luka Subota, 21. travnja 2018.
 

Obavijesti

 
JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2017. godini 17.05.2017
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
U svrhu kultiviranja poljoprivrednih površina dodjeljuje se potpore za ulaganja za nabavu i sadnju deklariranog sadnog materijala.
II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ova se potpora dodijeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.
IV
Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave deklariranih sadnica vinove loze i maslina sorata lastovka, drobnica i oblica u visini od 35% cijene s PDV-om po komadu sadnice. Potpora se odobrava za minimalnu nabavku od 5 sadnica maslina i/ili 15 sadnica vinove loze, te za maksimalnu nabavku od 50 sadnica maslina i/ili 150 sadnica vinove loze tijekom godine.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 1.000,00 kn godišnje.


V
Tekst ovog Javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 30. studenog, 2017. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
VII
Popunjenom Obrascu zahtjeva podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih,
- presliku računa za nabavku sadnica i dokaz da je isti plaćen,
- preslika deklaracije za kupljeni sadni materijal,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti,
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika.
VIII
Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine ili poštom na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za mjeru ulaganja u ekološku poljoprivrednu proizvodnju u 2017. godini"
IX
Neće se razmatrati prijave:
- s nepotpunom dokumentacijom,
- zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
X
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnik na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela.
XI
O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku,a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.
XII
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.
Općinski načelnik
Tonko Gugić Bakan
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
obrazac zahtjeva za sadnice 2017

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA ISTIH TROŠKOVA sadnice2017

Izjava o korištenju potpore male vrijednosti

 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka Župni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna škola Srednja škola Vela Spila DV RadostDanijel Knežević.epub Danijel Knežević.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018