Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 22. lipnja 2018.
 

Obavijesti

 
Javni poziv obveznicima poreza na nekretnine 07.08.2017
JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,
dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/2016. - dalje: Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.
Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) pa tako i Općina Vela Luka, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, a prema čl.70.Zakona, odnosno od 01. siječnja 2018. godine.
Porezni obveznici se obavještavaju:
– da je predmet oporezivanja nekretnina, (bez obzira da li je legalizirana ili ne, i bez obzira da li je u građevinskoj zoni ili ne)
– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik (korisnik nekretnine) ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu (korisna površina) nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni, te ostali prostori bez namjene, zatim građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište, na kojem je moguće ishoditi građevinsku dozvolu.
– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.
– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i srodni sadržaji,
– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn + eventualni korektivni koeficijenti), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.
Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.
Stoga, Općina Vela Luka ovim putem
poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Vela Luka
da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31.10. 2017. godine dostave Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine, odnosno za katastarsku česticu.
Ukoliko se nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena, dakle stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, obrazac treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.
Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici /www.velaluka.hr/, rubrika “Dokumenti → Porez na nekretnine”. Ispunjene obrasce je potrebno dostaviti osobno u pisarnicu Općine Vela Luka, ili poštom, na adresu Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka, ili mailom na opcina@velaluka.hr
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na predhodno naveden način.
Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, Općina Vela Luka će postupiti sukladno čl.59. Zakona o lokalnim porezima te će se porezna obveza utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Načelnica
Katarina Bikić
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
OBRAZAC - stambeni prostor

OBRAZAC - poslovni prostor

OBRAZAC - neizgrađeno građevinsko zemljište

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka Župni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna škola Srednja škola Vela Spila DV RadostDanijel Knežević.epub Danijel Knežević.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018