Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. rujna 2018.
 

Obavijesti

 
Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi 27.09.2017
Temeljem članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/17) Načelnica objavljuje slijedeći:


JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje u 2017.

I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

U svrhu promicanja poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i ruralnog razvoja potpora će se odobriti korisniku za organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i izložbama poljoprivrednih proizvoda, priredbama koje promiču ekološku proizvodnju, te za izdavanje publikacija vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i organizaciju seminara ili predavanja o poljoprivrednoj proizvodnji.

II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.

III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Registar udruga
Republike Hrvatske
- imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području
Općine Vela Luka,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.

IV
Potpora se odobrava u iznosu do 50% planiranih troškova, a maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 4.000,00 kn za tekuću godinu.

Potpora će se isplaćivati do isteka sredstava predviđenih u proračunu Općine Vela Luka za 2017. godinu.

V
Tekst ovog javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 27. listopada, 2017. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.

VI
Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za podnošenje zahtjeva za mjere tekuće potpore za sufinanciranje manifestacija na području općine Vela Luka"
Uz popunjen Zahtjev korisnik mora dostaviti:
- projekt s organizacijskim i financijskim planom,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno o upisu u Registar udruga
Republike Hrvatske
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.

VII
Neće se razmatrati prijave:
- s nepotpunom dokumentacijom,
- zaprimljene iza navedenog roka u točki V.

VIII
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela.
IX
O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku, a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.
Korisnik potpore za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje dužan je u roku od 30 dana po završetku održavanja manifestacije i utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do konca kalendarske godine, podnijeti izvješće o organiziranoj manifestaciji i utrošenim sredstvima. Ukoliko korisnik ne podnese navedeno izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima, neće se moći natjecati za pokroviteljstva, novčane donacije ili pomoći u narednoj godini.

X
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.

Općinska načelnica
Katarina Bikić
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Javni poziv

Obrazac zahtjeva

 
 
naslovna
PRORAĂ©UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018