Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. rujna 2018.
 

Obavijesti

 
Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu Općine Vela Luka za 2018. godinu 06.10.2017
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13), članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 4. i 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 28., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), objavljuje

Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba
u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu
Općine Vela Luka za 2018. godinu

I.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu Općine Vela Luka za 2017. godinu obuhvaćaju javne potrebe u slijedećim područjima: školstvo, briga o djeci, kultura, tehnička kultura, šport, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, te poljoprivreda i gospodarstvo
Javne potrebe u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka su djelatnosti i poslovi, programi, projekti, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Vela Luka, a koje Općina utvrdi programom kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, te rad udruga (organizacija civilnog društva) u navedenim područjima.
U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja odobrenih programa za 2016. i 2017.g. , Općina Vela Luka će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu za 2018. uvrstiti:
I.U PODRUČJU ŠKOLSTVA I BRIGE O DJECI
1.redovnu djelatnost ustanova za brigu o djeci,
2.programe unaprijeđivanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, programi osnovne glazbene škole,
3.programe prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
II. U PODRUČJU KULTURE
A.redovnu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Općina Vela Luka.
B.Programe i projekte ustanova, udruga i ostalih korisnika u kulturi u sljedećim kulturnim djelatnostima:
1.muzejska i galerijska djelatnost,
2.filmska djelatnost,
3.scenska djelatnost,
4.glazbena i plesna djelatnost,
5.likovna djelatnost,
6.književna, knjižnična i nakladnička djelatnost,
7.poticanje tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma,
8.urbana kultura i kultura mladih,
9.podizanje kulture življenja,
10.zaštita i očuvanje kulturne baštine,
11.međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja,
12.manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.
C.program kapitalnih ulaganja – investicijsko održavanje, adaptacija, prijeko potrebni zahvati i opremanje objekata kulture na području Općine Vela Luka.
Broj pojedinačnih projekata u području kulture se ograničava na 2 projekta, a najviši iznos po projektu koji se može kandidirati iznosi 15.000,00 kn, dok se sredstva za programe (redovnu djelatnost) trebaju planirati na postojećoj razini.
III.U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
1.programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
2.organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija,
3.ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture.
IV. U PODRUČJU ŠPORTA
1.programe športskih udruga, športskih zajednica, saveza i drugih korisnika u sportu (školska sportska društva)
2.športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
3.programe sportske rekreacije,
4. natjecanja, športske manifestacije i ostale aktivnosti za poticanje i promicanje športa od posebnog interesa za Općinu Vela Luka,
V. U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
1.programe prevencije ovisnosti,
2.pomoć obiteljima, djeci i osobama s invaliditetom,
3.zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama,
4.pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih,
5.ostale pomoći obiteljima i kućanstvima.
VI. U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
1. za programe unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje, programe unaprijeđenja ruralnog razvoja i učinkovitog gospodarenja energijom.
II.
Prijedlog programa mora sadržavati:
1.Opis pojedinačnog programa ili projekta,
2.financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora.

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelji programa trebaju za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Općini Vela Luka ili preuzeti s web stranice Općine Vela Luka (www.velaluka.hr), a za sve eventualne nejasnoće u postupku izrade prijedloga možete poslati upit na e-mail opcina@velaluka.hr , kao i pristupiti osobno u Općinu ili nazvati telefonom na broj 020 295 900.
III.
Prijedlozi programa šalju se na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni poziv - društvene djelatnosti“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 31. listopada 2017.
IV.
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u navedenim djelatnostima Općine Vela Luka za 2018. godinu.
V.
O rezultatima javnog poziva će svi učesnici biti pismeno obaviješteni.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
javne

 
 
naslovna
PRORAĂ©UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018