Službene stranice Općine Vela Luka Nedjelja, 24. lipnja 2018.
 

Obavijesti

 
Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu Općine Vela Luka za 2018. godinu 06.10.2017
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13), članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 4. i 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 28., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), objavljuje

Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba
u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu
Općine Vela Luka za 2018. godinu

I.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu Općine Vela Luka za 2017. godinu obuhvaćaju javne potrebe u slijedećim područjima: školstvo, briga o djeci, kultura, tehnička kultura, šport, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, te poljoprivreda i gospodarstvo
Javne potrebe u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka su djelatnosti i poslovi, programi, projekti, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Vela Luka, a koje Općina utvrdi programom kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, te rad udruga (organizacija civilnog društva) u navedenim područjima.
U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja odobrenih programa za 2016. i 2017.g. , Općina Vela Luka će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima, poljoprivredi i gospodarstvu za 2018. uvrstiti:
I.U PODRUČJU ŠKOLSTVA I BRIGE O DJECI
1.redovnu djelatnost ustanova za brigu o djeci,
2.programe unaprijeđivanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, programi osnovne glazbene škole,
3.programe prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
II. U PODRUČJU KULTURE
A.redovnu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Općina Vela Luka.
B.Programe i projekte ustanova, udruga i ostalih korisnika u kulturi u sljedećim kulturnim djelatnostima:
1.muzejska i galerijska djelatnost,
2.filmska djelatnost,
3.scenska djelatnost,
4.glazbena i plesna djelatnost,
5.likovna djelatnost,
6.književna, knjižnična i nakladnička djelatnost,
7.poticanje tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma,
8.urbana kultura i kultura mladih,
9.podizanje kulture življenja,
10.zaštita i očuvanje kulturne baštine,
11.međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja,
12.manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.
C.program kapitalnih ulaganja – investicijsko održavanje, adaptacija, prijeko potrebni zahvati i opremanje objekata kulture na području Općine Vela Luka.
Broj pojedinačnih projekata u području kulture se ograničava na 2 projekta, a najviši iznos po projektu koji se može kandidirati iznosi 15.000,00 kn, dok se sredstva za programe (redovnu djelatnost) trebaju planirati na postojećoj razini.
III.U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
1.programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
2.organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija,
3.ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture.
IV. U PODRUČJU ŠPORTA
1.programe športskih udruga, športskih zajednica, saveza i drugih korisnika u sportu (školska sportska društva)
2.športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
3.programe sportske rekreacije,
4. natjecanja, športske manifestacije i ostale aktivnosti za poticanje i promicanje športa od posebnog interesa za Općinu Vela Luka,
V. U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
1.programe prevencije ovisnosti,
2.pomoć obiteljima, djeci i osobama s invaliditetom,
3.zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama,
4.pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih,
5.ostale pomoći obiteljima i kućanstvima.
VI. U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
1. za programe unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje, programe unaprijeđenja ruralnog razvoja i učinkovitog gospodarenja energijom.
II.
Prijedlog programa mora sadržavati:
1.Opis pojedinačnog programa ili projekta,
2.financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora.

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelji programa trebaju za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Općini Vela Luka ili preuzeti s web stranice Općine Vela Luka (www.velaluka.hr), a za sve eventualne nejasnoće u postupku izrade prijedloga možete poslati upit na e-mail opcina@velaluka.hr , kao i pristupiti osobno u Općinu ili nazvati telefonom na broj 020 295 900.
III.
Prijedlozi programa šalju se na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni poziv - društvene djelatnosti“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 31. listopada 2017.
IV.
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u navedenim djelatnostima Općine Vela Luka za 2018. godinu.
V.
O rezultatima javnog poziva će svi učesnici biti pismeno obaviješteni.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
javne

 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka Župni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna škola Srednja škola Vela Spila DV RadostDanijel Knežević.epub Danijel Knežević.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018