Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 13. studenog 2018.
 

Obavijesti

 
JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja zaštićene oznake izvornosti Korčulansko maslinovo ulje 10.09.2018
Temeljem članka 12. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/17) Načelnica objavljuje slijedeći:


JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka
za sufinanciranje korištenja zaštićene oznake izvornosti „Korčulansko maslinovo ulje“
u 2018. godini
I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

U svrhu poticanja proizvođača maslinovog ulja koji su korisnici zaštićene oznake izvornosti „Korčulansko maslinovo ulje“ duže od jedne godine da ostanu u sustavu kvalitete autohtonih prehrambenih proizvoda potpora će se odobriti korisniku za godišnje troškove sudjelovanja u sustavu kvalitete te troškove stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva ili zadruge.
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području
Općine Vela Luka,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.
IV
Potpora će se odobriti korisniku za godišnje troškove sudjelovanja u sustavu kvalitete zaštićene oznake izvornosti te troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela u iznosu od 50% ukupnih troškova.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 2.000,00 kn godišnje.

V
Tekst ovog javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 30. studenog, 2018. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za podnošenje zahtjeva za mjeru potpore sufinanciranja korištenja zaštićene oznake izvornosti „Korčulansko maslinovo ulje“ u 2018. godini“
Uz popunjen Zahtjev korisnik mora dostaviti:
- presliku potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom
- presliku računa o izvršenom stručnom nadzoru i dokaz da je isti plaćen,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.
VII
Neće se razmatrati prijave:
- s nepotpunom dokumentacijom,
- zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
VIII
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela.

IX
O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku, a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.
Korisnik potpore za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje dužan je u roku od 30 dana po završetku održavanja manifestacije i utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do konca kalendarske godine, podnijeti izvješće o organiziranoj manifestaciji i utrošenim sredstvima. Ukoliko korisnik ne podnese navedeno izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima, neće se moći natjecati za pokroviteljstva, novčane donacije ili pomoći u narednoj godini.
X
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.

Općinska načelnica
Katarina Bikić

Klasa: 320-01/18-01/013
Urbroj: 2138/05-01-18-01
Vela Luka, 10.09.2018.god.

 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Obrazac zahtjeva

Unesi fotografiju!

Izjava 1

Unesi fotografiju! Izjava 2

Unesi fotografiju! Izjava 2

 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018