Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 23. srpnja 2019.
 

Obavijesti

 
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za obavljanje zadaća i poslova: viši referent za gospodarenje prostorom 08.11.2018
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18) i Plana prijma u službu za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/17, 1/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme za obavljanje zadaća i poslova:

viši referent za gospodarenje prostorom

1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

1.) Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
2.) Posebni uvjeti za prijam u službu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/10, 6/12, 4/14 i 8/17), su:
– sveučilišni ili stručni prvostupnik struke tehničkog ili građevinskog smjera
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– samostalan rad na računalu
– položen državni stručni ispit.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, mogu se primiti u službu i rasporediti isključivo kao vježbenici.
3.) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
4.) U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 03/18).
5.) Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
6.) Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju tražene uvjete, provest će se testiranje, radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
7.) Intervju će se provoditi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti
Na web-stranici Općine Vela Luka www.velaluka.hr bit će objavljeni: opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja i intervjua.
Uz prijavu, kandidati, kao dokaz moraju priložiti:
- kratak životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o radnom stažu/ radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),
- dokaz o nekažnjavanju (uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak i da kandidat nije osuđivan za kaznena djela navedena u članku 15.st.1. ZSN-a),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
- odgovarajuću ispravu kao dokaz o statusu iz točke 5. ovog javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje posla.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka, s naznakom “Natječaj – viši referent za gospodarenje prostorom“.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave, kao i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Pročelnik:

Darko Franulović, d.i.g.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
natječaj vr

 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019