Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 21. veljače 2019.
 

Sjednice Općinskog vijeća

 
7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka 09.05.2018
ZAPISNIK sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 07. svibnja 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika).

Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Željka Gugić, Boris Dragojević,
Tatjana Vučetić, Vedran Dodig, Maja Barčot, Boris Žuvela, Tonko Barčot, Đana Oreb, Silvija Bačić Pećanac i Ivo Burmas – vijećnici;
Katarina Bikić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice,
Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Darko Franulović, Sanja Jurković –
općinski pročelnici;
Damir Andreis – direktor komunalnih društava

Izočni : Josip Cvitan (opravdao izostanak)
Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak)

Uvodno je Predsjednik pozvao vijećnike da se očituju o Zapisniku sa 5. sjednice vijeća.
Jednoglasno, sa 12 glasova "za", usvojen je Zapisnik sa 5.sjednice vijeća.

Predsjednik vijeća pozvao je na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda.
Nakon toga je jednoglasno, sa 12 glasova "za", prihvaćen slijedeći

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Donošenje Plana gospodarenja otpadom
3. Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje cijevi Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vela Luka - 1. dio sustava –
4. Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje cijevi Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vela Luka- 2. dio sustava –
5. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
6. Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Stani
7. Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Gradina Bad
8. Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Pičena
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanoj cesti
10. Odluka o kupnji nekretnina
11. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka
12. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
13. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
14. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području općine Vela Luka za 2017. godinu
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka za razdoblje 2018. – 2021. godine

Vijećnici su zatim postavljali pitanja i davali prijedloge kako slijedi:
- Ivo Burmas (problematika gradnje mosta u Gradini/Glavica sv. Ivana, tko je odgovoran za prskanje trave otrovom na Vrancu, tko je odobrio početak radova na izgradnji luke nautičkog turizma pred početak sezone),
- Boris Dragojević (više godina ponavlja da se rupe na cesti saniraju tijekom zime zato predlaže da se o tome vodi brige od naredne godine),
- Tatjana Vučetić (što je s nastavkom radova na sanaciji deponija Sitnica)
- Boris Žuvela (prigovara načelnici da se za dio odluka iz svoje nadležnosti skriva iza rada odbora te ih na taj način zloupotrebljava i sama ne preuzima odgovornost za donošenje određenih odluka, apelira na mogućnost produženja rada vrtića radi toga jer je u sezoni povećan broj roditelja angažiranih u turizmu i trgovini, kada se očekuje nastavak radova na realizaciji projekta kanalizacije),
- Maja Barčot (što se poduzima za smanjenje prometnih gužvi koje su već počele naročito radi neriješenog problema dostavnih vozila za trgovine, da li se vodi briga o sanaciji krovišta Zadružnog doma budući su zadnje kiše dodatno narušile ionako loše stanje, odobravanjem prodaje na štandovima na atraktivnim lokacijama u centru mjesta obrtnicima izvan Vele Luke naši se obrtnici i trgovci stavljaju u nepovoljniji položaj),
- Željka Gugić (zašto se ne pokrene postupanje za uknjižbu nekretnina u Triportima na Općinu Vela Luka, kada će biti organizirana javna rasprava o namjeni polutoka Privala, kada će se Vela Luka priključiti na vodovodni sustav NPKLM-a),
- Vedran Dodig (naglašava da je nedovoljno učinjeno za animiranje gospodarstvenika što je jedan od Zaključaka vijeća da Općina poduzme radnje da uoči potrebe gosdpodarstva i obrtništva, da li su poduzete neke aktivnosti u smjeru apliciranja na natječaje nakon zapošljavanja službenika za EU fondove, naglašava potrebu urednog provođenja komunalnog reda)
- Tonko Barčot (predlaže izradu zelenog katastra Općine kako bi zaštitili autohtone vrste, kakvo je stanje šume na otočiću Ošjak, pohvaljuje skrb o češvini isred pekarnice Sardelić, upućuje kritiku što je uništen dio kortela u štradi kod caffe bara Gage),
- Đana Oreb (što je sa nastavkom radova na sanaciji deponija Sitnica, da li je istina da je ŽLU Vela Luka podnijela tužbu protiv Općine radi predaje u vlasništvo zgrade „Jadrolinija“, predlaže da se osim u Veloj Luci ribarske fešte organiziraju i po uvalama i to za ovu sezonu da se organizira „Noć Gradine“),
- Silvija Pećanac Bačić (što je sa ostalim trafo stanicama osim ovih koje su danas na dnevnom redu, zašto su odobreni radovi na izgradnji luke nautičkog turizma, kakove su reakcije na postavljene mozaike).

Na predmetna pitanja odgovarala je načelnica Katarina Bikić te za dio prijedloga naglasila da će ih razmotriti.
Vijećnici Maja Barčot, Boris Žuvela te Vedran Dodig iskazali su nezadovoljstvo sa odgovorima.
Odgovor na pitanje o šumi na otočiću Ošjak odgovorio je zamjenik Načelnice Dragiša Barčot.

Uvodno obrazloženje vezano uz donošenje Plana gospodarenja otpadom dao je Darko Franulović naglasivši da su u javnom uvidu i raspravi dostavljene tek primjedbe HDZ-a Vela Luka i Gorkog Tičinović i da je dio prihvaćen. U raspravi je naglašena potreba za donošenjem predmetnog akta ali da sam postupak javnog uvida i rasprave nije bio dovoljno transparentan. Nadalje izostavljena je „kompostana“ kao objekt koji bi trebalo predvidjeti u Planu. Utvrđeno je da je neophodno još u vrtiću graditi svijest o odvojenom odlaganju otpada.
Nakon rasprave donesen je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Vela Luka.

Uvodna obrazloženja za točku 3. i 4. dala je Pročelnica upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Sanja Jurković te su nakon rasprave donesene:
- Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje cijevi Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vela Luka - 1. dio sustava i
- Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje cijevi Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vela Luka- 2. dio sustava.

Obrazloženje o predmetnoj odluci dao je Pročelnik upravnog odjela za gopodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Darko Franulović te je donesena Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom se poslovi obvaljanja te javne usluge daju KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka.
O problematici projekata trafo stanica govorila je Sanja Jurković te su nakon kraćih rasprava donesene:
- Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Stani,
- Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Gradina Bad i
- Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabela do TS Pičena.
Obrazloženje vezano uz postupak ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanoj cesti, koja se više ne koristi, a nalazi se unutar prostora Specijalne bolnice Kalos dala je Sanja Jurković te je nakon kraće rasprave predmetna odluka donesena.
Također su donesene i slijedeći akti:
- Odluka o kupnji nekretnina (za potrebe izgradnje pretovarne stanice na prostoru odlagališta otpada Sitnica)
- Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka (radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)
- Novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (nakon primjedaba od strane revizije)
- Nakon ostavke jednog člana Vijeća a Radi popune članova donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
- Također je prhvaćeno Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području općine Vela Luka za 2017. Godinu te,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka za razdoblje 2018. – 2021. Godine.

Završeno u 21.40
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019