Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 14. kolovoza 2018.
 

Natječaji

 
Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu 05.04.2017
Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/17-01/03, URBROJ: 2117/1-01-17-01 od 17. ožujka 2017. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2017. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

II. OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

1.Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su:

1.1. Udruge građana koje djeluju na području Dubrovačko neretvanske te su organizatori ili suorganizatori aktivnosti i projekata iz točke I. i udovoljavaju odredbama Uredbe o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

1.2. Pravne i fizičke osobe (tvrtke, obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije, te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom i ovim pozivom;

1.3. Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.

1.4. Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.

1.5. Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;

1.6. Komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.

1.7. Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata.

2. Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:

2.1. Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;

2.2. Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;

2.3. Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;

2.4. Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;

2.5. Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.

3. Iznos pojedinačnih novčanih donacija za tekuću godinu po Korisniku:

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti 30.000,00 kuna i to kako slijedi:

3.1. Aktivnosti iz točke 2.1. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.2. Aktivnosti iz točke 2.2. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.3. Aktivnosti iz točke 2.3. ovog Javnog poziva sufinanciraju se s maksimalnim iznosom do 20.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.4. Aktivnosti iz točke 2.4. ovog Javnog poziva, maksimalni iznos sufinanciranja za ovu mjeru iznosi do 10.000,00 kuna po projektu/aktivnosti.

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti su osigurana u županijskom proračunu za 2017.godinu, Razdjel 6. – Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, A102909 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva, u ukupnom iznosu 200.000,00 kn, A103001 – Aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ, u ukupnom iznosu 250.000,00 kn i A103003- Manifestacije u turizmu, u ukupnom iznosu 150.000,00 kn.

Pojedina županijska sredstva Korisnicima se dodjeljuju jednokratno do kraja tekuće godine za projekte i aktivnosti koje su se realizirale ili će se realizirati u 2017. godini. Sufinanciranje odabranih zahtijeva se provodi do iskorištenja sredstava.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

Značaj prijavljene manifestacije za razvoj turizma i godine održavanja (odnosi se samo na manifestacije, značajniji su projekti duže tradicije);
Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi manifestacije i broj prisutnih posjetitelja na ranije održanim manifestacijama (odnosi se samo na manifestacije);
Sudjelovanje stručnih institucija i pojedinaca u provedbi edukacije i broj očekivanih sudionika te broj i struktura ranije provedenih edukativnih aktivnosti (odnosi se samo na edukacije, stručna predavanja i sl.);
Stupanj osiguranosti potrebnih financijskih sredstava kojima se sufinancira projekt/aktivnost;
Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;
Procjena učinka projekta/aktivnosti na povećanje broja gostiju i produljenje turističke sezone;
Broj članova udruge/udruženja koja se prijavljuje na Javni poziv (odnosi se samo na udruge i udruženja);

Inovativnost projekta i primjena novih tehnologija;
Kvaliteta provedbe ranije sufinanciranih projekata i uredna izviješća kojima su opravdana dostavljena sredstva;
Nepostojanje duga prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
Kvaliteta predloženog projekta/aktivnosti (organizacijskog i financijskog plana).

Pojedini kriteriji se boduju ocjenom od 1 – 10. Prednost pri dodjeli imat će Korisnik s većim brojem bodova i boljom kvalitetom navedenih kriterija.

Ukoliko za isti projekt/aktivnost sufinanciranje zatraži više Korisnika, sredstva se dodjeljuju onom Korisniku koji ima veći broj bodova i bolju kvalitetu projekta, odnosno sukladno zastupljenosti u projektu i ostvarenim kriterijima. S prijavljenim korisnicima koji su se prijavili za isti projekat / aktivnost moguća je naknadna koordinacija i usklađivanje specifičnih potreba prilikom raspodjele sredstava.

IV. NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan.

Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan.

Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun Korisnika najkasnije u roku od 45 dana po prihvaćenom izvješću o realizaciji projekta/aktivnosti. Iznimno se Korisniku može odobriti avansno financiranje kada se radi o realizaciji projekata koji se provode u prosincu. U ovom slučaju Korisnik je dužan dostaviti izvješće o realizaciji sredstava do 31. sječnja naredne godine.

Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja. Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku obavještava podnositelje zahtjeva nakon zasjedanja Povjerenstva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja odluke.

Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.

V. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 15 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava.

Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina.

Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ako su korisnici udruge građana, moraju biti usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), te županija ne snosi odgovornost nezakonitog poslovanja udruge.

VI. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:

Popunjen zahtjev za sufinanciranje
Razrađen prijedlog projekta/aktivnosti za koje se traži sufinanciranje s financijskim planom;
Za svaki od kriterija koji su navedeni u ovom Javnom pozivu kojim se argumentira opravdanost zahtjeva priložiti obrazloženje s vjerodostojnom dokumentacijom i dokazima;
Kopiju rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena ukoliko ih je bilo, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravni status subjekta koji se prijavljuje.
Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva s danom prijave na ovaj poziv podmirio sva javna dugovanja prema Republici Hrvatskoj.
Potvrdu nadležnog suda kojom se dokazuje da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak
Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjavu da su udruge usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14).

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr .

Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.

VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom “Projekti organizacija manifestacija i drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu”.

VIII. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

IX. INFORMACIJE:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, tel: 351-431 i 351-497.

KLASA: 334-01/17-01/03
URBROJ: 2117/1-01-17-03
Dubrovnik, 17. ožujka 2017. godine
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORA�UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018